Dokumenty wymagane podczas rekrutacji

Dokumenty wymagane przy potwierdzeniu woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej

W celu potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego należy do sekretariatu szkoły w dniach
od 15.07.2024 r. do 18.07.2024 r. (do godz. 12.00) dostarczyć:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  3. zdjęcie legitymacyjne 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, klasa)
  4. kartę zdrowia ucznia otrzymaną ze szkoły podstawowej

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.