Lubelskie wspiera uzdolnionych

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych – 754 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez wsparcie stypendialne udzielane na okres od 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

  • Wartość projektu: 5 971 680,00 zł
  • Środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 075 928,00 zł
  • Środki budżetu państwa: 298 584,00 zł
  • Środki budżetu Województwa Lubelskiego: 597 168,00 zł

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023-2024 należy składać w terminie od 1 do 30 września 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami (w wersji papierowej) oraz jego plikiem elektronicznym– przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na skrzynkę mailową stypendia_ue@lubelskie.pl lub dołączonym na nośniku danych z dokumentacją papierową, w zamkniętej kopercie zawierającej opis:

  • imię i nazwisko Wnioskodawcy,
  • adres Wnioskodawcy,
  • dopisek: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – WNIOSEK

należy wysłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub złożyć w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wniosek można przesłać także w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania do projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” (link otwiera się w nowym oknie)