Duplikaty świadectw

Zasady wydawania duplikatów

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego, uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

W celu uzyskania duplikatu należy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu.

2.Wnieść opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w wysokości 26 zł.  Należność proszę wpłacić na konto szkoły: 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat świadectwa szkolnego; imię i nazwisko ucznia.

3. Dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty.

4. Złożyć wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w kancelarii szkoły lub przesłać listem poleconym na adres: I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach ul. Partyzantów 16, 24-100 Puławy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 504 i Nr 67, poz. 585, ze zmianami).

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.

Duplikat wydawany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego