Grono pedagogiczne

dr Marek Chrzanowski

dr Marek Chrzanowski

dyrektor szkoły

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • dr nauk humanistycznych KUL;
 • autor książki „Leszek Biały (ok. 1184- 23/24 listopada 1227) książę krakowski i sandomierski „princeps Poloniae”;
 • studia podyplomowe z geografii – Politechnika Radomska;
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą – WODN Lublin;
 • studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości – KIRE Kraków;
 • nauczyciel historii.
Dorota Szóstak

Dorota Szóstak

wicedyrektor

 • nauczyciel dyplomowany; mgr filologii germańskiej;
 • studia licencjackie z języka angielskiego;
 • nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego;
 • studia podyplomowe w zakresie „Organizacji i zarządzania oświatą”;
 • kursy: “German Teachers’ Course/German as a Foreign Language”, “UONET+ – szkolenie dla administratora szkoły”, “Wychowanie dla pokoju w szkołach Montessori. Doświadczenia niemieckie – inspiracją dla Polski. Seminarium”.
Rafał Cieśla

Rafał Cieśla

wicedyrektor

 • nauczyciel matematyki i informatyki;
 • nauczyciel mianowany;
 • Studia magisterskie na kierunku Matematyka;
 • Studia podyplomowe w zakresie Informatyki i technologii informacyjnej;
 • Kursy: „Administrowanie szkolna siecią komputerową”, „Zaawansowane metody tworzenia stron WWW”,  „Arduino i Raspberry Pi – projekty elektroniczne”, „Robotyka w szkole z Lego Mindstorms”;
 • Warsztaty:  „Nadzór nad dokumentacją szkolną z LIBRUS Synergia”, „Moduł Wskaźniki – szybkie i skuteczne monitorowanie sytuacji w szkole oraz pomoc w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego” seminaria: „Indywidualni.pl – wykorzystanie projektu w organizacji zajęć dydaktycznych”, „Zarządzanie szkołą z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi chmurowych od Microsoft” oraz „Jak  w szkole kształtować kompetencje kluczowe „uczniów”;
 • Seminaria: „Ocena pracy nauczyciela – po zmianach w 2019 r.”, „Jak skutecznie ograniczyć odpowiedzialność dyrektora oraz szkoły przed skutkami naruszenia przepisów RODO?”, „Microsoft Teams w rękach dyrektora szkoły”.

Agnieszka Matraszek

kierownik internatu

 • magister filologii germańskiej;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”;
 • studia podyplomowe „Zarządzanie w Oświacie.

Małgorzata Bisek

 • pedagog szkolny;
 • mgr pedagogiki opiekuńczej-UMCS Lublin;
 • nauczyciel mianowany;
 • studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • doskonalenie zawodowe – szereg kursów i szkoleń z zakresu wychowania, opieki i profilaktyki m.in. „Specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz HIV/AIDS”, „Problematyka zachowań autodestrukcyjnych, w tym suicydalnych u dzieci i młodzieży”, „Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej”, „Trening umiejętności wychowawczych- Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych?”, „Trening skutecznego wychowawcy”, „Depresja i zachowania suicydalne uczniów”.

Teresa Bogusz

 • mgr filologii rosyjskiej – UW;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • szkolenie: Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole.

Beata Burecka

 • mgr filologii polskiej – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
 • Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, Wiedza o kulturze, Etyka.

Paweł Cybula

 • mgr filologii angielskiej – Uniwersytet Śląski;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu;
 • egzaminator maturalny języka angielskiego OKE Kraków.

Anna Figarska-Czernobaj

 • mgr filologii angielskiej UW, specjalizacja metodyka nauczania;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego.
 • Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
 • AE E-Teacher Orientation Course & The American English E-Teacher Program, Iowa State University
 • Academic Leadership Course Euro Pass Teacher Academy & Ulearn English School Dublin, Ireland

Katarzyna Dytkowska

 • mgr filologii angielskiej, specjalizacja metodyka nauczania – Uniwersytet Warszawski;
 • studia podyplomowe Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu – SWPS w Warszawie;
 • Professional Development for Teachers of English – Kings College Oxford University;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym – OKE Kraków;
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ICDL;
 • autorski program lekcji języka angielskiego ze sztuką;
 • szkolny koordynator konkursu Juvenes Translatores i UNICEF;
 • ponad 70 szkoleń, warsztatów, konferencji i webinariów metodycznych i psychologicznych.

Marzenna Grabczak

 • mgr historii;
 • I stopień specjalizacji zawodowej;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe historii – UMCS;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z historii – OKE Kraków;
 • szkolenie „Profil edukacji prawnej i obywatelskiej – CEO;
 • kursy: „Mniejszości narodowe w Polsce” – Edukator, „Europejskie programy edukacyjne” – WODN.

Agnieszka Kacperek

 • mgr matematyki;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
 • europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL Towarzystwo Informatyczne.

Iwona Krawczyk

 • mgr chemii – UMCS wydział Chemii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studium Pedagogiczne – UMCS;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący – realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Jestem sobą” – NPDN Łódź;
 • debata „Problemy dotyczące współpracy Wydziału Chemii ze szkołami i nauczycielami przygotowującymi uczniów do Olimpiady Chemicznej – UMCS.

Jolanta Kuś – Radowiecka

 • mgr pedagogiki – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany, nauczyciel – wychowawca w internacie, opiekun Samorządu Internatu, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych;
 • Studia podyplomowe – pedagogika resocjalizacyjna – UMCS;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący przygotowujący do profilaktyki środowiskowej Śnieżna Kula;
 • I i II stopień szkolenia w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii;
 • kursy: „Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych”, „Psychologiczna „Pierwsza Pomoc” na rzecz ucznia w kryzysie”, „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Profilaktyka agresji i przemocy”, „formy i metody oddziaływań wychowawczych w internacie”, „Opiekun zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni internetowej”.

Piotr Leń

 • mgr wychowania fizycznego – AWF Biała Podlaska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • trener piłki ręcznej klasy II;
 • ogólnopolskie kursokonferencje dla trenerów piłki ręcznej drużyn ligowych;
 • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.

Lena Maksimuk – Przewłoka

 • mgr sztuki – Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina w Brześcu
 • nauczyciel stażysta

Magdalena Pajurek

 • mgr Wychowania Fizycznego w ZWWF w Białej Podlaskiej;
 • mgr Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • nauczyciel mianowany;
 • Instruktor Aquaalerobik;
 • Instruktor Odnowy Biologicznej;
 • Język migowy II stopnia.

Tomasz Piotr Panek

 • mgr historii;
 • Studia Podyplomowe „Konstytucjonalizm”, Organizacja i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Integracja Europejska – Fundusze Unijne”;
 • kurs „Prawa i wolności człowieka” – HFCP;
 • II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • publikacje metodyczne, dydaktyczne.

Marzanna Piekoś

 • mgr biologii – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii – OKE Kraków;
 • kursy: „Kierownik obozów wędrownych” – PTSM Warszawa, „Kierownik szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, Kurs językowy dla nauczycieli szkół bilingwalnych – British Council i CODZN,
 • warsztaty: „Aktywizujące metody nauczania – uczenia się” – PCDZN, „Jak rozmawiać z rodzicami” – PCDZN, Doskonalenie umiejętności wychowawczych – PRAESTERNO, Prezentacja i pokaz – PCDZN, Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi – UM Puławy,
 • doskonalenie zawodowe: Projekt edukacyjny jako metoda pracy z uczniem – ACE, Ekologia i ochrona środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – WODN Lublin.

Jolanta Rokosz – Konieczna

 • mgr psychologii – KUL;
 • Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
 • Studia Podyplomowe „Zarządzanie i monitoring badań klinicznych” – KUL;
 • Studia Podyplomowe „Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi” – Uniwersytetr Warszawski;
 • nauczyciel mianowany.

Ewa Sołtys

 • psycholog szkolny
 • mgr psychologii – jednolite stacjonarne studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe: „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w systemie oświaty”
 • opiekun laureatki (III miejsce) „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Psychologicznej” – edycja VI dwóch finalistów:„ZŁOTE INDEKSY PSYCHOLOGII UMCS” – edycja I oraz Turnieju Wiedzy Psychologicznej – edycja XI a także trzech uczestników stopnia centralnego „Olimpiady Wiedzy o Mózgu” – edycja IV
 • doskonalenie zawodowe – liczne konferencje, szkolenia i warsztaty np.: „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (ACC) cz. 1”, „Wspieramy ucznia w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach”, II Konferencja Profilaktyka a Ty pt. „Pokonać Smoka”, „Uzależnienia poza chemiczne”, „Zastosowanie pakietu MS Microsoft Office w nauczaniu zdalnym”, „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”, „Samookaleczanie u dzieci i młodzieży – rozpoznawanie i wsparcie”
 • certyfikowany koordynator programów edukacyjno – profilaktycznych dla młodzieży: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, „W Sieci” oraz „Uzależnieniom behawioralnym mówimy STOP”

Martyna Wiącek-Piwońska

 • mgr wychowania fizycznego – AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej
 • studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”
 • nauczyciel mianowany
 • instruktor: piłki siatkowej, aerobiku, aqua fitness, pilates, narciarstwa zjazdowego powszechnego
 • kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dorota Adamczyk – Fiorek

 • mgr fizyki – UW;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • uprawnienia kierownika wycieczek.

Maria Bligier

 • absolwentka filologii romańskiej i iberyjskiej, specjalność pedagogiczna;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. francuskiego;
 • certyfikat FCE z j. angielskiego;
 • uprawnienia kierownika wycieczek;
 • kursy i szkolenia: „Zasady tworzenia programów autorskich”, „Podstawy Internetu w dydaktyce szkolnej”, „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”.

Katarzyna Borkowska

 • mgr matematyki – UMCS
 • Studia Podyplomowe Fizyka z Informatyką – UMCS
 • English&Maths in City College Brighton&Hove
 • nauczyciel dyplomowany

Jolanta Chadaj

 • mgr matematyki, specjalność matematyka teoretyczna – UMCS Wydział Mat – Fiz;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe: Informatyka w szkole – UMCS, Technologia informacyjna – WSEiI, Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość – UW;
 • certyfikat z j. niemieckiego ZD na poziomie B1;
 • konsultant metodyczny dla nauczycieli matematyki w PCDZN w Puławach;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków.

Agnieszka Czarnota – Borowiec

 • mgr filologii angielskiej – KUL JP II;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator maturalny języka angielskiego OKE Kraków.

Ewelina Debaene

 • studia magisterskie i doktoranckie: Instytut Anglistyki; Uniwersytet Warszawski;
 • specjalizacja: metodyka nauczania języka angielskiego;
 • uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego (Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego);
 • nauczyciel dyplomowany.

Justyna Dzierżak – Tchórzewska

 • mgr filologii romańskiej z profilem iberystycznym – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący „Jestem sobą” – SPDN Łódź;
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych – LSCDN Lublin.

Wojciech Heczko

 • mgr filologii angielskiej, specjalność metodyka nauczania;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków.

Kinga Jaworska

 • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej – Uniwersytet Jagielloński
 • przyroda – KUL
 • nauczyciel dyplomowany
 • przewodnik terenowy po trójkącie turystycznym – Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów

Justyna Kowalczyk

 • mgr wychowania fizycznego – AWF Warszawa;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • instruktor: lekkiej atletyki, gimnastyki i pływania;
 • instruktor Nordic Walking;
 • instruktor piłki siatkowej i piłki ręcznej;

Tomasz Kraszewski

 • mgr historii, KUL Lublin;
 • studia podyplomowe: wychowanie fizyczne z korektywą;
 • kurs kwalifikacyjny – bibliotekoznawstwo, WODN Kursor;
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii;
 • nauczyciel mianowany;

Patrycja Król

 • mgr wychowania fizycznego UMCS, specjalizacja „Turystyka i rekreacja”;
 • podyplomowe studia: „Public relations i komunikacja społeczna” WSPA Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany.

Katarzyna Kwiatek

 • mgr geografii – Akademia Świętokrzyska w Kielcach;
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o rodzinie KUL;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z geografii;
 • kursy i szkolenia: „Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Opiekun szkolnego Samorządu Uczniowskiego”;
 • akcje charytatywne i ekologiczne: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę, „Góra grosza” na rzecz Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, konkurs czysty las;
 • współpraca m.in. z IUNG, Nadleśnictwem Puławy, Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym.

Alicja Lewtak – Siczek

 • mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
 • Podyplomowe Studia z zakresu komunikowania społecznego i dziennikarstwa;
 • szkolenia OKE dotyczące matury z j. polskiego;
 • szkolenia: „Nauczanie wiedzy o kulturze w świetle projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”, szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej – „Narzędzia edycji stron www”, „Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.

Dominik Mirosław

 • nauczyciel fizyki
 • absolwent UMCS – Zarządzanie i marketing
 • absolwent Polish Open University – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • studia podyplomowe „Nauczanie fizyki i informatyki”
 • nauczyciel programowania
 • nauczyciel kontraktowy
 • certyfikat prince2 practitioner

Ewa Panecka

 • magister biologii – UMCS wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • doktor nauk społecznych – KUL;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego – KUL;
 • od ponad 10 lat opiekun grup młodzieży pracującej na rzecz puławskiego hospicjum;
 • udział w konferencjach i sesjach naukowych: „Rodzicielstwo zadaniem człowieka”, „Rodzina podstawowym dobrem człowieka”, „Zawód: Nauczyciel – trudności i perspektywy”, „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego”;
 • udział w warsztatach: „Profilaktyka HIV i AIDS”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek”.

Katarzyna Pawelec

 • mgr matematyki-UMCS Lublin, specjalność matematyka z informatyką;
 • nauczyciel mianowany.

Monika Poświatowska

 • mgr matematyki
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – WODN Lublin;
 • Kurs kierownika wycieczek, obozów wędrownych i innych form turystyki kwalifikowanej – WODN Lublin;
 • Kurs j. angielskiego na poziomie intermediate – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach.

Marek Rzeszutko

 • mgr historii;
 • nauczyciel dyplomowany.

Edyta Sońta

 • mgr filologii germańskiej, specjalność metodyka nauczania;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. niemieckiego – CKE Kraków.

Łukasz Szymanek

 • mgr teologii, specjalizacja nauczycielska – KUL JP II;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • szkolenie „W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych” – KUL JP II;
 • szkolenie „Obecność Biblii w katechezie – KUL JP II;
 • szkolenie „Katecheza dzieci” – KUL JP II;
 • szkolenie „Ocenianie ucznia” – PCDZN Puławy.

Marta Tarnowska

 • mgr filologii angielskiej – UMCS;
 • mgr filologii rosyjskiej – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego – OKE Kraków;
 • stypendystka 2007 – 2008 Fulbright Teacher Exchange Program, nauczyciel j. angielskiego jako drugiego języka, historii USA i ogólnej wiedzy o świecie w Moline High School w Illinois, USA.

Alicja Wawer – Lis

 • mgr ekonomii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe Edukacja obronna;
 • egzaminator egzaminów zewnętrznych z przedmiotów ekonomicznych – OKE Kraków.

Łukasz Wojciechowski

 • mgr wychowania fizycznego na AWF Biała Podlaska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • licencja Fizjoterapii na AWF Biała Podlaska;
 • kurs instruktora piłki siatkowej;
 • kurs instruktora windsurfingu.

Urszula Bińczak

 • wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Rolnicza Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studium Pedagogiczne – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Lublin;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – WOM Lublin;
 • Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny – KUL;
 • kursy: „Narkotyki, ich rodzaje, działanie, skutki zażywania” – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, „Profilaktyka Agresji i pomocy wśród uczniów” – PCDZN Puławy, „Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo” – WODN Lublin, „Konflikty i sposoby ich rozwiązywania” – PCDZN Puławy.

Agnieszka Bodeńko

 • wykształcenie wyższe magisterskie – Politechnika Lubelska Wydział ZiPT;
 • Studia Podyplomowe Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej w szkole;
 • nauczyciel dyplomowany;

Andrzej Browarny

 • absolwent UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • opiekun 1 laureata i 2 finalistów olimpiady geograficznej i nautologicznej na szczeblu centralnym (ogólnopolskim);
 • opiekun 25 uczniów na szczeblu okręgowym olimpiady geograficznej;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z geografii – OKE Kraków.

Monika Cios

 • mgr biologii – UMCS;
 • studia podyplomowe: „Przyroda dla liceum i szkoły podstawowej”; „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Kompetencje wychowawcze”;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii – CKE Kraków. 

Iwona Czerniakiewicz – Czyż

 • mgr filologii polskiej – specjalność nauczycielska – UMCS;
 • Podyplomowe Studium Filologii Polskiej – UMCS;
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania j, polskiego – WOM Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – CKE Kraków.

Elżbieta Drapała

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pedagogika II0;
 • nauczyciel mianowany.

Edyta Dutkiewicz

 • mgr filologii polskiej – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego OKE Kraków;

Agnieszka Janicka

 • mgr historii – KUL Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • wychowawca roku 2009;
 • szkolenia: „Public relations w usługach edukacyjnych”, „Kreowanie marki placówki oświatowej”, „Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole”, „Praca z uczniem zdolnym”.

Monika Kołaczek

 • mgr historii – KUL;
 • mgr prawa – KUL;
 • studia podyplomowe z wos-u;
 • nauczyciel dyplomowany.

Anna Kozłowska – Skwarek

 • mgr filologii angielskiej – UW;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • stypendystka 2004 – 2005 Fulbright Teacher Exchange Program;
 • nauczyciel literatury światowej i j. angielskiego jako drugiego języka w Oregonie w Stanach zjednoczonych w South Salem High School w roku akademickim 2004 – 2005.

Halina Kuflewska

 • mgr filologii polskiej – Wydział Humanistyczny KUL;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
 • Podyplomowe Studia Filologii Polskiej w Lublinie;
 • Studium Socjoterapii zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Promocji Zdrowia w Starachowicach;
 • kurs Pomiar dydaktyczny w edukacji polonistycznej – WODN Lublin;
 • Programy nauczania w liceach ogólnokształcących – wybór, modyfikacje, konstruowanie – WODN Lublin.

Krzysztof Lejwoda

 • mgr filologii angielskiej, specjalizacja: tłumaczenia;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • opiekun laureata w konkursie jęz. angielskiego na szczeblu wojewódzkim;
 • opiekun szkolnej sekcji tenisa ziemnego.

Kamila Leń

 • mgr filologii angielskiej – UMCS Lublin;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków;
 • kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Dariusz Łysiak

 • mgr pedagogiki specjalnej – APS im. Marii Grzegorzewskiej;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • warsztaty: program warsztatowo – stażowy „Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej” – Agencja Doradztwa Zawodowego „AD”, „Mobilizowanie uczniów do pracy” – Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
 • „Złoty kluczyk” – wprowadzenie do terapii Miltona H. Ericksona, „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, „Terapia rodzin” – Polski Instytut Ericksonowski;
 • Kurs kwalifikacyjny „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza” – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
 • Specjalistyczny Kurs Doskonalący do realizacji Programu profilaktyki środowiskowej „Śnieżna Kula” – SPDN;
 • „Klasowy program wychowawczy” – WODN „KURSOR”

Monika Misztal

 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – UMCS;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • doskonalenie zawodowe w zakresie pracy wychowawczej: „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne nauczyciela”, „Psychologiczna pierwsza pomoc na rzecz ucznia w kryzysie”, Profilaktyka agresji i przemocy”, „Formy i metody oddziaływań wychowawczych”;
 • doskonalenie zawodowe w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły: „System zarządzania jakością ISO 9001”, „Wykorzystanie instrumentów ISO 9001 do doskonalenia procesu wychowania”, System zapewniania jakości pracy szkoły”;
 • doskonalenie zawodowe własnych umiejętności zawodowych: I-szej pomocy, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, „Technologia informacyjna i komunikacyjna”, „Wykorzystanie Internetu w pracy wychowawczej”.
 • certyfikowany doradca zawodowy.

Jerzy Pecio

 • mgr wychowania fizycznego na AWF Biała Podlaska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Studia Podyplomowe kierunek Edukacja Obronna na AWF Katowice;
 • kierownik sekcji strzeleckich a szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.

Dorota Próchniak

 • mgr pedagogiki;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej – WODN Kursor;
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – WODN Kursor.

Beata Smolarek

 • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – CKE Kraków.

Agnieszka Stępniewska

 • mgr matematyki – UMCS Lublin, specj. zastosowania matematyki, matematyka z informatyką
 • nauczyciel mianowany.

Agnieszka Sylwestrowicz

 • mgr chemii, specjalizacja dydaktyka chemii;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z chemii – OKE Kraków.

Anna Thiede

 • mgr matematyki – UMCS;
 • Studia Podyplomowe Nauczanie informatyki – Politechnika Lubelska;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków.

Małgorzata Warchał

 • mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej – UMCS;
 • Studia Podyplomowe Logopedia Korekcyjna;
 • nauczyciel dyplomowany;
 • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych;
 • szkolenia: ”Biblioteka szkolna jako centrum informacji dla uczniów i nauczycieli”, „Multimedia w pracy nauczyciela – bibliotekarza”, „Biblioteka centrum informacyjno – dydaktycznym szkoły”, „Jak pracować z uczniem trudnym”, „Czytanie dziedzictwa kultury”.

Dominika Ziemnicka

 • mgr filologii włoskiej UMCS Lublin
 • studia I stopnia: jazz i muzyka estradowa
 • nauczyciel stażysta